นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 07/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 933339
Page Views 1435148
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
หลักการและเหตุผล
            1.  นายสวาท  ลำทอง  ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ในการเลือกตั้งวันที่ 8 กันยายน 2556 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ 25 กันยายน 2556
               2.  บทบัญญัติในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งนายสวาท  ลำทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
                   3.  ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5 วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคห้า กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4 MB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.98 KB

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1017.22 KB