นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082720
Page Views 1627759
 
บ้านศิลามงคล
  
หลักศิลามงคล
ตั้งอยู่ ณ วัดศิลามงคล หมู่ 16
 
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านธาตุน้อย  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านหลักศิลาเหนือ  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านหลักศิลาทุ่ง  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
             บ้านศิลามงคล หมู่ 16 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  แยกการปกครองจากหลักศิลาเหนือ  หมู่ที่ 4  พ.ศ. 2536  เพราะหมู่ 4 เป็นบ้านที่ใหญ่มีประชากกรมาก จึงแยกตัวออกมาเป็นบ้านศิลามงคล ซึ่งภูมิประเทศอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ราษฎรในหมู่บ้านจึงประกอบอาชีพทำการเกษตร มีวัด 1 แห่ง  คือ  วัดศิลามงคล  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและยังมีสถานีตำรวจเป็นที่พึ่งของคนในตำบลพระกลางทุ่งและชุมชนใกล้เคียงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
           ลักษณะสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนซึ่งมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและ  สปป.ลาว  อาชีพของราษฎรคือทำการเกษตรเป็นหลัก  มีการทำนา  ทำสวน  ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กิน  และขายบ้าง  และมีการเลี้ยงปลาในบ่อส่วนตัว  มีบ่อสาธารณะสำหรับเลี้ยงปลาของหมู่บ้านเมื่อได้เวลาจะมีการประกาศให้มีการจับปลานำเงินเข้าหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคที่จำเป็น 
 

 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 1,280 ไร่
พื้นที่ทำกิน 179 ไร่
ที่อยู่อาศัย 22.2 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร 1,079 ไร่
 
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 53 ครอบครัว
ประชากรชาย 100 คน
ประชากรหญิง 95 คน
รวม 195 คน
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
ร้านขายของชำในชุมชน 1 แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง 1 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537
ศูนย์อาสาสาธาณสุข จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดินๆ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มสตรีแม่บ้านศิลามงคล จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547
กลุ่มพืชผักสวนครัว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
     
     
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
สระน้ำสาธารณะ 8 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล 11 แห่ง
บ่อบาดาล 1 บ่อ
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
คลองส่งน้ำ 1 สาย
     
     
 

กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 6 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
     
     
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายบุญเพ็ง มิควาฬ พ.ศ.25- -2551
2 นายสมมิตร อรรคศรีวร พ.ศ.2551-2564
3 นายประจักษ์  สุทอง พ.ศ.2564-ปัจจุบัน
       
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นางเกษแก้ว วงษ์พรม พ.ศ.2544-2552  
2 นายวาส มลผาลา พ.ศ.2544-2548  
3 นางกิติมา วงศ์คำสาย พ.ศ.2548-2552  
 4 นายบุญเพ็ง มิควาฬ  พ.ศ.2552-2558   
 5 นางกิติมา วงคำสาย  พ.ศ.2552-2558   
6          นายบุญเพ็ง            มิควาฬ               พ.ศ.2558-2563
7 นายวาส มลผาลา พ.ศ.2558-2563  
         
         
 
เส้นทางคมนาคม
มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม –พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
  วัดศิลามงคล...
                หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ภายในวัดร่มรื่นเย็นสบายเพราะมีต้นไม้หนาแน่น  และยังเป็นที่ตั้งของหลักศิลาจารึกโบราณ   เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงปู่บัว  เตมิโย  พระเกจิชื่อดังและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
 
   
หลักศิลาจารึก...
               ตั้งอยู่ในวัดศิลามงคล  ด้านกำแพงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งนับว่าเป็นหินศิลาจารึกอักษรขอม  และเป็นที่มาของบ้านหลักศิลา  จะปรากฎในสมัยใดนั้นไม่อาจทราบได้  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชุมชนเพื่อที่จะทราบว่าเดิมทีนั้นแดนดินถิ่นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
 
 
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว  เตมิโย...
               ตั้งอยู่ในวัดศิลามงคล  ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัสนาที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและมีลูกศิษย์มากมาย  ศิษยานุศิษย์จึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงชีวประวัติและเป็นที่เก็บอัฐบริขารของท่านไว้เป็นที่ศึกษาและเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและแก่พระพุทธศาสนา
 
 
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
               ตั้งอยู่  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  อยู่ข้างวัดศิลามงคลทิศใต้  ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของทางราชการและข่าวสารในชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบ  
 
  
  ศาลาประชาคม...
                ศาลาประชาคมบ้านศิลามงคล หมู่ 16  ใช้สำหรับเป็นที่ประชุมชาวบ้าน  และการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในชุมชน  ตั้งอยู่มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดศิลมงคล  ข้างสระน้ำบึงกองสาธารณประโยชน์  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
 
  
อิฐมอญชั้นดี...
               อิฐมอญ  หรืออิฐแดงที่เราไปใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เตาเผาอิฐมอญบ้านศิลามงคล  ตั้งอยู่ริมสระน้ำสาธารณบึงกอง  ด้านทิศใต้ของวัดศิลามงคล  การทำอิฐมอญนี้ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  แม้กระทั่งในการบูรณะองค์พระธาตุพนมเมื่อ ปี พ.ศ.2518 ก็ได้นำอิฐมอญจากตำบลพระกลางทุ่งนี้ไปก่อสร้างองค์พระธาตุพนม
 
   
สระน้ำสาธารณะบึงกอง...
               เป็นสระน้ำสาธารณะของตำบลพระกลางทุ่ง  โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองของบ้านศิลามงคลจึงให้ชุมชนได้ดูและและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ทุกปีจะมีการปล่อยพันธ์ปลาและเมื่อถึงระยะเวลาก็จะมีการประกาศให้มีการจับปลา  โดยเงินที่ได้จะนำมาพัฒนาหมู่บ้านตามความจำเป็นและตามมติของชุมชนต่อไป
 
 
สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา...
               ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ทิศเหนือของหมู่บ้านศิลามงคล ข้างวัดศิลามงคล  ติดเขตกับบ้านธาตุน้อย หมู่ 5 รับผิดชอบเขตตำบลด้านเหนือของอำเภอธาตุพนม ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2510
 
 
 
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรีบ้านศิลามงคล...
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มสตรีขึ้นในหมู่บ้าน  เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสตรี  มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  โดยเฉพาะแล้วจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม  เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
กลุ่มหมอนฟักทองบ้านศิลามงคล...
             ดำเนินการก่อตั้งโดย  อดีต ส.อบต. เกษแก้ว  วงค์พรหม  ได้ชักชวนผู้ที่มีความสนใจและว่างจากงานมาร่วมกันทำผลิตภัณฑ์หมอนฟักทอง  เพื่อจะได้มีรายได้เสริมใช้จ่ายในครอบครัว งบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  และจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
  
 
การประกอบอาชีพ
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านพระกลางท่าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
     

 
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสมมิตร  อรรคศรีวร 
ที่อยู่  46 หมู่  16  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-07604258
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นายบุญเพ็ง  มิควาฬ
ที่อยู่  11/1  หมู่  16  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นายประเมิน  ไชยพร
ที่อยู่  98/2  หมู่  16  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 

   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายประจักษ์  สุทอง
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  94/5 หมู่  16  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-5630238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นางเกษแก้ว วงษ์พรม พ.ศ.2544-2552  
2 นายวาส มลผาลา พ.ศ.2544-2548  
3 นางกิติมา วงศ์คำสาย พ.ศ.2548-2552  
 4 นายบุญเพ็ง มิควาฬ  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน   
 5 นางกิติมา วงคำสาย  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน