นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082820
Page Views 1627882
 
บ้านหนองกุดแคนเหนือ
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านหัวขัวใต้ ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร
ทิศใต้ จรด 
บ้านหนองกุดแคน  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านเหล่ากกตาล  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  บ้านโพนแพง  ต.พระกลางทุ่ง
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
           บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ได้แยกการปกครองออกจากบ้านหนองกุดแคนหมู่ที่ 8 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2535 มีจำนวน 70  ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 228 คน โดยมีนายนัด  ศิริวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และเป็นกำนันตำบลพระกลางทุ่งในปี 2551 บ้านหนองกุดแคนหมู่ที่ 15 เป็นชุมชนที่อยู่เย็นเป็นสุข  เคยได้รับรางวัลหลายด้านของอำเภอ  การปกครองแบบประชาธิปไตย อยู่กันฉันท์พี่น้อง อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร สินค้าที่ขึ้นชื่อ สินค้าจักรสาน  ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยแคนไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตร มีถนนสัญจรไปมาสะดวกสบาย  อยู่ห่างจากอำเภอธาตุพนม 7 กิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร อาชีพรอง  มีการทำทองคำเปลว  ทำงานก่อสร้าง  และค้าขาย
 
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 731 ไร่
ทำไร่ทำนา 656 ไร่
ที่อยู่อาศัย 75 ไร่
     
     
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 98 ครอบครัว
ประชากรชาย 247 คน
ประชากรหญิง 218 คน
รวม 465 คน
     
     
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน 1 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กลุ่มเกษตร จัดตั้งเมื่อ 2544
กลุ่มจักสาน จัดตั้งเมื่อ 2547
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร จัดตั้งเมื่อ 2549
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งเมื่อ 2538
     
     
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
ลำน้ำ / ลำห้วย 1 สาย
สระน้ำสาธารณะ 1 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล 6 แห่ง
บ่อบาดาล 1 บ่อ
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
     
     
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 12 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
     
     
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
 
                               1.   นายนัด              ศิริวงค์                พ.ศ. 2535 - 2556   (เป็นกำนัน ต.พระกลางทุ่ง ระหว่าง พ.ศ. 2552-2556)
                               2.  นายมนัส            ถาวร                   พ.ศ.2556 -  2564
                               3.  นายพิทักษ์         รุณธาตุ               พ.ศ.2564  - ปัจจุบัน
 
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายไพรี ชะคู พ.ศ.2548-2552  
2 นางจันทะรี พัศโน พ.ศ.2548-2552  
 
3 นายไพรี ชะคู พ.ศ.2552-2556  
4 นางจันทะรี พัศโน พ.ศ.2552-2556  
         
         

1 นายภักดี พลโลกา พ.ศ.2556-2564  
2 นางจันทะรี พัศโน พ.ศ.2556-2563  
 
 
เส้นทางคมนาคม
จากถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  แยกบ้านบุ่งฮี  ผ่านหน้ากองร้อย ตชด.235  บ้านโพนแพง  และผ่านลำห้วยแคน  ประมาณ  2 กิโลเมตร  จะถึงบ้านหนองกุดแคนเหนือ  เลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้ไปออกถนนชยางกูรข้างโรงพยาบาลธาตุพนม  เลี้ยวขวาไปทิศเหนือผ่านบ้านหัวขัวใต้  ออกสู่งอำเภอเรณูนคร  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ยังมีสายทุ่งนายังเป็นถนนดิน  และถนนลูกรังบางส่วน
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม
 ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน …
              ชุมชนบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 จะร่วมทำบุญประจำปีและงานบุญอื่น ๆ กับชุมชนบ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 เนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่อยู่ติดกันเป็นชุมชนใหญ่ ทั้งสองชุมชนล้วนแต่เป็นญาติกัน  ประเพณีประจำถิ่นนี้ก็มีบุญมหาชาติ  บุญกฐิน  บุญผ้าป่า บุญกองข้าวฯ  โดยมีวัดบ้านหนองกุดแคนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
 
วัดหนองกุดแคน...
                เป็นวัดที่ชุมชนบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 และบ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 ร่วมกันทนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ร่วมกัน  และเป็นที่ทำบุญประเพณีในชุมชน  เป็นวัดที่จำพรรษาของเจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง  ซึ่งมีจะมีพระจำพรรษาอยู่มิได้ขาด  อยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้านและติดกับลำห้วยแคนซึ่งเป็นลำน้ำสำหรับทำการเกษตรของคนในชุมชน
 
   

ลำห้วยแคน...
               เป็นลำน้ำสาธารณะที่ไหลผ่านบ้านหนองกุดแคนเหนือและหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำบลพระกลางทุ่ง  เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับทำการเกษตรและแหล่งอาหารของคนในชุมชน  ปลายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม
 
 

โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน...
               ตั้งอยู่ติดกับลำห้วยแคน  อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ติดกับทางเข้าหมู่บ้านจากทิศตะวันออก  จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  ให้บริการครอบคลุม 4 หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  บ้านหนองกุดแคน  บ้านเหล่ากกตาล  และบ้านโพนแพง 
 
 
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
               ตั้งอยู่  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลพระกลางทุ่ง  นายนัด  ศิริวงค์  และอยู่ติดกับศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน  เป็นที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและข่าวสารอื่น ๆ ให้คนในชุมชนได้รับทราบ  
 
  


 
ศาลาประชาคม...
                ศาลาประชาคมบ้านหนองกุดแคนเหนืออยู่ติดกับที่ทำการกำนันตำบลพระกลางทุ่ง  ใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมของคนในชุมชน  เป็นศูนย์การเรียนชุมชนประจำหมู่บ้าน  มีหนังสือให้อ่าน  มีสินค้าซื่งผลิตในชุมชนจำหน่าย
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน...
               เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องคืการบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งจัดตั้ง  เพื่อให้บริการสำหรับคนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง  ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน  มีครูประจำศูนย์  3  คน  มีเด็กนักเรียนเฉลี่ยปีละประมาณ  50  คน  รับเด็กตั้งแต่อายุ  3-5  ปี   
 
    
 
กลุ่มอาชีพ


กลุ่มจักรสาน...
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เช่น กระติบข้าว ข้อง และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อื่น ๆ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  โดยเฉพาะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม  เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
  
 
การประกอบอาชีพ

 
 เลี้ยงสัตว์ 
              โดยปกติแล้วคนในชุมชนจะมีการเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกร เลี้ยงโค  กระบือ ฯ เพื่อไว้กินเป็นอาหารและใช้งานตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  แต่ปัจจุบันนอกจากจะเลี้ยงไว้กินไว้ใช้งานแล้วจะเลี้ยงไว้ขาย  อีกทั้งยังได้รวมกล่มกันจัดตั้งกลุ่ม เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ  รวมทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง   เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงสัตว์
 
 

การเลี้ยงปลา 
             โดยมากแล้วราษฎรจะเลี้ยงปลาในสระน้ำของเกษตรกรตามทุ่งนาที่ขุดบ่อไว้  ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร  ปลาที่เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น หรือบางคนอาจไม่ต้องปล่อยพันธุ์ปลาเพียงแต่เมื่อถึงฤดูฝนปลาจะลงบ่อเองโดยธรรมชาติ
 
 

เกษตรกรรม...
              ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  

การปลูกพืชระยะสั้น...
              คนในชุมชนจะทำการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานในครอบครัว  และมีส่วนหนึ่งที่ปลูกเพื่อขายในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาตามฤดูกาล  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงบ้าน
 
 
 
ค้าขาย...
              ในชุมชนจะมีร้านค้าขายของชำ  มีสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นในครอบครัว  ถึงแม้ว่าจะมีห้างใหญ่ที่มาตั้งในตัวอำเภอ  แต่ก็มีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่สามารถไปซื้อได้เนื่องจากว่าต้องนั่งรถไปไกล  และบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาศัยร้านค้าของชำในชุมชนเป็นที่จับจ่ายใช้สอย 
 
 

 
รับจ้าง...
               ประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่มีที่ทำกิน  หรือไม่มีที่ดิน  หรือหากมีในช่วงหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำในการทำการเกษตร  ต้องอาศัยการการทำงานรับจ้างเพื่อหารายได้มาจุนเจือในครอบครัว เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
 
นายนัด  ศิริวงค์
ที่อยู่  97  หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   085-7572119
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน
 
 
 
นายยน  ศิริวงค์
ที่อยู่  -  หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน
 
 
 
นาย
ที่อยู่  -  หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
 
นายพิทักษ์  รุณธาตุ
ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08
 
 
 
นาย 
ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ที่อยู่     หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นาย 
ตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
ที่อยู่     หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นาย 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  --  หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-
 

 
นายผจญ  พลโลกา
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  7  หมู่  15  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 
 

1 นายไพรี ชะคู พ.ศ.2548-2552  
2 นางจันทะรี พัศโน พ.ศ.2548-2552