นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082725
Page Views 1627780
 
บ้านเหล่ากกตาล
แสดงพื้นที่โดยสังเขปของหมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านหัวขัวใต้ ต.หนองย่างชิ้น  อ.เรณูนคร
ทิศใต้ จรด 
บ้านโคกสว่าง ต.ธาตุพนมเหนือ
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านดอนแดง ต.ธาตุพนมเหนือ
ทิศตะวันออก จรด  บ้านหนองกุดแคน  ต.พระกลางทุ่ง
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
          บ้านเหล่ากกตาล หมู่ที่ 14 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้แยกกออกจากบ้านหนองกุดแคนหมู่ 8 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2533 มีครอบครัว จำนวน 48 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 206 คน โดยนายสมบูรณ์ ศรีอาจ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านเหล่ากกตาล หมู่ที่ 14 เป็นชุมชที่อยู่เย็นเป็นสุข การปกครองแบบประชาธิปไตย อยู่กันฉันท์พี่น้อง อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ สินค้าจักสาน แชมพู น้ำยาล้างจน ตัดทองคำเปลว
 
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่
ที่ดินทำกิน 300 ไร่
ที่อยู่อาศัย 200 ไร่
ที่ทำไร่ทำนา 1,500 ไร่
     
     
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 57 ครอบครัว
ประชากรชาย 116 คน
ประชากรหญิง 122 คน
รวม 238 คน
     
     
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 1 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
กลุ่มสตรีแม่บ้านเหล่ากกตาล จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547
กลุ่มน้ำยาล้างจาน-แชมพู จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
กลุ่มจักสาน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
     
     
 
แหล่งน้ำ 
1 ลำห้วยหนองดุ    
2 หนองสระพัง    
       
       
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 6 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
     
     
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
                               1         นายสมบูรณ์         ศรีอาจ                         พ.ศ.255....-2553
                               2         นายสมเดช           โพธิสา                        พ.ศ.2553 - 2557
                               3         นาย                                                          พ.ศ.2557 - 2559
                               4         นางยุภาพร            ศิริวงค์                        พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
 
       
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายสมเดช โพธิสา พ.ศ.2544-2552  
2 นายสมยงค์ อิทธินา พ.ศ.2544-2550  
3 นายประสบ อิทธินา พ.ศ.2550-2552 เลือกตั้งแทนนายสมยงค์
 4 นายสุราช  ศิริวงค์  พ.ศ.2552-2557 ได้รับเลือกตั้ง 13 ธ.ค.2552
 5
6
7
นายวิเชียร 
นายสมเดช 
นายวิเชียร 
สุขโย
โพธิสา 
สุขโย
พ.ศ.2552-2557
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน 
ได้รับเลือกตั้ง 13 ธ.ค.2552
 
   
 
เส้นทางคมนาคม
  จากถนนชยางกูร  ธาตุพนม-นครพนม  เข้าทางแยกบ้านบุ่งฮี  ทางเข้า ตชด.235 ผ่านบ้านโพนแพง ถึงสามแยกบ้านหนองกุดแคนเหนือเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านโคกสว่าง และเลี้ยวขวาออกไปบ้านเหล่ากกตาล  ซึ่งในการเดินทางถนนสะดวกสบาย ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยังมีถนนสายทุ่งนาบางแห่งที่เป็นถนนลูกรังและถนนดิน
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม

 
บุญกฐิน …    
                        เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน                 
 
 

 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
  สำนักสงฆ์บ้านเหล่ากกตาล...
                 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านเหล่ากกตาลและชุมชนใกล้เคียง  ภายในวัดสะอาดร่มรื่น  สงบเงียบ  มีต้นไม้หลายชนิดสมบูรณ์มาก  
 
 
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
               ตั้งอยู่ริมถนนสายหนองกุดแคน-นาขาม  ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของทางราชการและข่าวสารในชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบ  
 
  
 
กลุ่มอาชีพ

 
กลุ่มสตรีบ้านเหล่ากกตาล
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มสตรีขึ้นในหมู่บ้าน  เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสตรี  มีการจัดทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  เช่น การจักสาน น้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผมจากสมุนไพร ฯ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  และเงินจากสมาชิกลงหุ้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม  เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
  
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวิภาพ...
              ตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมารในการดำเนินการและค่าครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยพัฒนาการเลื่อนที่ นพค.22  อ.นาแก ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันขึ้นผลินปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร
 
  
 
การประกอบอาชีพ
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านเหล่ากกตาลจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
 
  
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น มะเขือ  พริก ผักโหระพา ผักแมงลัก ถั่ว ข้าวโพด บวบ ฝัก แตงกวา   ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม ชีหอม  คื่นฉ่าย  และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  ร้านค้าแผงลอย  ขายอาหารส้มตำ  ไก่ย่าง ฯ  หรือเร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
 
   

 
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสมบูรณ์  ศรีอาจ 
 
ที่อยู่  132  หมู่  14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   087-9017881
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นาย........

ที่อยู่  -  หมู่ 14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นายประเมิน  ไชยพร
ที่อยู่  -  หมู่  14  บ้านเหล่ากกตาล ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นางยุภาพร  ศิริวงค์
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน 
ที่อยู่     หมู่  14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-
 
 
 
 
นายอนงค์  ศิริวงค์
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  45  หมู่  14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  0610651446
 
 
 
นางพวงแก้ว  โพธิสา
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  128  หมู่ 14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  0610651446
 
 
 
นายธงชัย  ทามนตรี
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่ 35  หมู่  14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  0862395509
 
 
 
นายสถิตย์  ศิริวงค์
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  1  หมู่  14  บ้านเหล่ากกตาล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์