นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082825
Page Views 1627887
 
บ้านพระกลางใต้
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านพระกลางท่า  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านเหล่าน้อย  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านพระกลางทุ่ง  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
           บ้านพระกลางใต้ หมู่ที่ 13  เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่รวมกับบ้านพระกลางท่า หมู่ที่ 2 ต่อมาเนื่องจากได้มีประชากร และมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  เมือปี  2525 จึงได้แยกการปกครองออกจากบ้านพระกลางท่า หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านใหม่ชื่อ ว่า “บ้านพระกลางใต้” มีผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายพร แสนเวียน
 
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 252 ไร่
ที่ดินทำนา 200 ไร่
ที่อยู่อาศัย 47 ไร่
ที่ทำการเกษตร 5 ไร่
     
     
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 80 ครอบครัว
ประชากรชาย 213 คน
ประชากรหญิง 200 คน
รวม 413 คน
     
     
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 4 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองทุนหมู่บ้านพระกลางใต้ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
กลุ่มทำปุ๋ยจุลินทรีชีวภาพ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
กลุ่มเย็บผ้า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547
     
     
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 8 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
     
     
 
 ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายพร แสนเวียน พ.ศ. -
2 นายสมาน ลำทอง พ.ศ. -
3 นายสง่า เทกอง พ.ศ. -
4 นายสุข สามานิตย์ พ.ศ. -  (กำนัน)
5 นายจีรวัฒน์ ไชยพร พ.ศ. 25--2551
6 นายสมบัติ  ลำทอง พ.ศ. 2551-2556
นายจีรวัฒน์  ไชยพร 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
       
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายโชคชัย พรหมอารักษ์ พ.ศ.2544-2548  
2 นายเหง่า เทกอง พ.ศ.2544-2548  
3 ด.ต.ประยนต์ บ้งชมโพธ์ พ.ศ.2548-2552  
4 นายศุภณัฐ ประสุนิงค์ พ.ศ.2548-2552  อดีตเลขานุการสภา อบต.
นายสุนันท์  ชนะมนตรี  พ.ศ.2552-2557
 
7
8
นายศิริชัย 
นายสุนันท์
นายไพรัช
พรหมบุตร 
ชนะมนตรี
ลำทอง
พ.ศ.2552-2557
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
 
 
เลขาสภา อบต.
 
          
 
เส้นทางคมนาคม
 
 
มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม

 
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 

บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 

การประกอบอาชีพ

 
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 

 

 
การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  ร้านค้าแผงลอย  ขายอาหารส้มตำ  ไก่ย่าง ฯ  หรือเร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
  

 
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
         ชาวบ้านพระกลางใต้มีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการในการทอผ้าพื้นเมือง ลายผ้าเรียกว่าผ้าศรีโคตรบูร จะมีสีน้ำเงินออกเข้ม โดยในกลุ่มจะมีการรวมตัวกันทอผ้า และมีการตัดเย็บเป็นเสื้อ กระโปรง ซึ่งมีลักษณะสวยงามเฉพาะถิ่น และมีผู้สนใจสั่งตัดเป็นจำนวนมาก แทบว่าผลิตไม่ทัน ซึ่งในการดำเนินการนั้นได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง และได้ใช้ในการแต่งกายนางรำ ไปร่วมแสดงต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือน
 
  
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
 
นายสมบัติ ลำทอง 
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  58  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   081-3692110
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการออกแบบก่อสร้าง
 
นายเสนอ  จันทนะ
ที่อยู่  -  หมู่  13  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นายเหง่า เทกอง

ที่อยู่  76  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นายสว่าง ผลากิ่ง

ที่อยู่    หมู่  13  บ้านพระกลางใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายจีรวัฒน์  ไชยพร
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  156  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-18688824
 
 
 
 
นางสุชีรา  ชนะมนตรี
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  77/28  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-01907686
 
 
 
นายสุรศักดิ์  ธนะเฮือง
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  76/33  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-07520730
 
 
 
นายเสนอ จันทะนะ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  67  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้ ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-95727391
 
 
 
นาย
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  -  หมู่  13  บ้านพระกลางใต้ ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   -