นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082730
Page Views 1627786
 
บ้านหลักศิลาทุ่ง
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านธาตุน้อย  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านบุ่งฮี  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านโพนแพง  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  บ้านหลักศิลาเหนือ ต.พระกลางทุ่ง
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 640 ไร่
ที่อยู่อาศัย 49 ไร่
ที่ทำการเกษตร 591 ไร่
     
     
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 99 ครอบครัว
ประชากรชาย 215 คน
ประชากรหญิง 204 คน
รวม 419 คน
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 4 แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง 2 แห่ง
ศาลาประชาคม 2 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองทุนหมู่บ้านหลักศิลาทุ่ง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กองทุนผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547
กองทุนศรีโคตรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มนวดแผนไทย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
กลุ่มประมง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
     
     
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
สระน้ำสาธารณะ 3 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล 14 แห่ง
บ่อบาดาล 1 บ่อ
คลองส่งน้ำ 1 สาย
     
     
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 10 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายเทา บุญเยือง พ.ศ.2515-2535
2 นายเบ็ญจา กุมลา พ.ศ.2535-2545
3 นายอ่อน จันทนะ พ.ศ.2545-2549
4 นายไพบูลย์ วงศ์กาฬสินธ์  พ.ศ.2549-ปัจจุบัน
       
       
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายปรีดา ชนะมนตรี พ.ศ.2544-2552  
2 นายเบ็ญจา กุมลา พ.ศ.2548-2552  
 3  นายปรีดา ชนะมนตรี  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  
 4  นางมงคล นากรณ์  พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  
 
       

 
เส้นทางคมนาคม
ถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านกลางหมู่บ้าน  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีเพียงถนนสายทุ่งนาที่ยังเป็นถนนลูกรัง  แต่การเดินทางขนถ่ายสินค้าการเกษตรก็สะดวกสบาย
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม
 บุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟ…
              บุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
กลุ่มอาชีพ
 
กลุ่มนวดแผนโบราณ...
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณะบึงกอง ข้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน รับนวดตัว นวดคลายกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย ถอนหงอก บริการทุกวัน และวันหยุด จะมีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริกา
 
 

 

การประกอบอาชีพ
 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 
 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านหลักศิลาทุ่งจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
   


 
การปลูกพืชระยะสั้น...
              พื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน    ขายอาหารส้มตำ  ไก่ย่าง ฯ   เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
   
ลานค้าชุมชน...
              ตามริมถนนชยางกูร  อำเภอธาตุพนม-จังหวัดนครพนม  ประชาชนจะตั้งเพิงค้าขายของฝากในชุมชนเป็นระยะ  ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวหรือผ่านไปมาสามารถซื้อเป็นของฝากได้  มีสินค้าหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล  ราคาไม่แพง  จะพบได้ตลอดระยะทางถนนชยางกูร  ธาตุพนม   - นครพนม
 
  
        รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานหาบอิฐมอญ  ส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
นายไพบูลณ์  วงศ์กาฬสินธ์ 
ที่อยู่  111/1  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-07604258
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นาย

ที่อยู่  -  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นาย.......

ที่อยู่  -  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
นายไพบูลณ์  วงศ์กาฬสินธ์ 
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  111/1  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-97103134
 
 
 
นางแก้ว ศรีลา
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  176  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-68614464
 
 
นางสุชาดา  พรหมอารักษ์
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  183  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 08-62333455
 
 
 
นายละวงษ์  สุมนารถ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  164  หมู่  12  บ้านศิลาทุ่ง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-28366122
 
 
 
นายอ่อน  จันทนะ
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  127  หมู่  16  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-33608253