นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082829
Page Views 1627891
 
บ้านศรีบุญเรือง
แสดงพื้นที่โดยสังเขปของหมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านนาทาม  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านธาตุน้อย  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านหนองย่างชิ้น  ต.หนองย่างชิ้น
อ.เรณูนคร
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
          บ้านศรีบุญเรืองเดิมมีชื่อว่าบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง เพราะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ น้ำท่วมไม่ถึง สมัยก่อนมีพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มาก  ต่อมามีผู้เฒ่าแก่สมัยนั้นประมาณ 4-5 ครอบครัว พากันเดินทางเข้ามาเมื่อมาพบกับภูมิประเทศที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์บกสัตว์น้ำ พร้อมยังไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของพื้นที่จึงพากันจับจองถากถาง ปักเขตเอาเป็นของตนเอง แล้วแต่ใครอยากได้น้อยได้มากเพราะไม่มีหลักเกณฑ์ควบคุม เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้ไม่นานต่อมามีอีกหลายครอบครัวอพยพเข้ามาเพิ่มมากขึ้น แต่ทุกคนก็อยู่ด้วยความสามัคคีและเชื่อฟังผู้เฒ่าในยุคนั้นดีมาก  การประกอบอาชีพในสมัยนั้นคือการทำนาเป็นหลัก การปลูกผัก ปลูกยาสูบเป็นอาชีพเสริม แต่ไม่มีการขายส่วนมากจะเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันกินกันใช้  ต่อมาหลายชั่วอายุคนจึงมีการปกครองท้องถิ่นขึ้นมาโดยให้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองท้องถิ่น เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองขึ้น คือแยกให้เป็นสองหมู่บ้าน ครึ่งหนึ่งทางทิศใต้เป็นบ้านธาตุน้อยหมู่ที่ 5 ครึ่งหนึ่งทางทิศเหนือเป็นบ้านศรีบุญเรืองหมู่ที่ 11 ตั้งแต่นั้นมา  
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 2,400 ไร่
ที่ดินทำกิน 50 ไร่
ที่อยู่อาศัย 877 ไร่
ที่ทำการเกษตร 1,450 ไร่
     
     
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 125 ครอบครัว
ประชากรชาย 285 คน
ประชากรหญิง 292 คน
รวม 577 คน
     
     
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ปั้มน้ำมัน 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 5 แห่ง
วัดศรีบุญเรือง 1 แห่ง
ศาลาตลาดชุมชน 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มสตรีรัฐวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
กลุ่มสตรีสหกรณ์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
กลุ่มหัตกรรมจักสาน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มสตรีแม่บ้านทำดอกไม้จันทน์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2545
กลุ่มเลี้ยงโค จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มประดิษฐ์ของใช้จากผ้า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มทำผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มตลาดชุมชน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
     
     
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
สระน้ำสาธารณะ 1 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล 11 แห่ง
บ่อบาดาล 1 บ่อ
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
คลองส่งน้ำ 1 สาย
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 8 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายบุญมา ใหญ่สาร  
2 นายฤทธิ์ สุคม  
3 นายบุญเยี่ยม ศุภวุฒิ (กำนัน)
4 นายโชคชัย จักกัติ พ.ศ.2537-2544
5 นายสวัสดิ์ อุทธมนตรี พ.ศ.2544-2554
 6 นายศักดิ์สิทธิ์  สารสิทธิ์  พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 
       
 
 ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายบรม จันทนิตย์ พ.ศ.2544-2548  
2 นายประนม สมอินเอก พ.ศ.2544-2549 อดีตรองนายก อบต.
3 นายสมคิด จักกัติ พ.ศ.2548-2552  
4 นายเรืองฤทธิ์ สุคม พ.ศ.2549-2552  
 
5 นายสมคิด จักกัติ พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  
 
6 นายกิตติภพ สำเภา พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  
 
 
 
         
เส้นทางคมนาคม
มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
ประเพณีวัฒนธรรม

 
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม –พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง
               เป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐานของธาตุน้อย ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่กองซากอิฐที่พอให้เห็นเป็นรูปพระธาตุ  ตั้งอยู่ติดกับถนนชยางกูร  สาย  ธาตุพนม-นครพนม  ภายในวัดสะอาดร่มรื่นสวยงามและยังเป็นสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง 
 
   
ตลาดชุมชน...
              ชุมชนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล (SML) จึงได้จัดสร้างตลาดชุมชนขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน  และรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ ที่พ่อค้าเร่นำมาจำหน่ายให้แก่คนในชุมชน  เป็นการกระจายรายได้  และเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธาตุน้อยศรีบุญเรือง...
                ตั้งอยู่ภายในวัดศรีบุญเรืองด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมพัมนาชุมชน  อบต.พระกลางทุ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ในความรับผิดชอบ  ให้บริการรับเด็กในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  
 
 
 
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรีแม่บ้านทำดอกไม้จันทน์...
             ดำเนินการก่อตั้งโดยกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อจะได้มีรายได้เสริมใช้จ่ายในครอบครัว งบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  และจากสมาชิกด้วยกันเอง
 
 
 
การประกอบอาชีพ
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่น การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 

 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  ร้านค้าแผงลอย  ขายอาหารส้มตำ  ไก่ย่าง ฯ  หรือเร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
   

 
รับจ้าง...
               งานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานรับจ้างเกี่่ี่่ยวข้าว  ดำนา ถอนกล้า   อีกส่วนหนึ่่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสวัสดิ์ อุทามนตรี 
ที่อยู่  20/1 หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   081-4419768
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นายบุญเยี่ยม  ศุภวุฒิ

ที่อยู่  93  หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นายบรม  จันทนิตย์

ที่อยู่  3  หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายศักดิ์สิทธิ์  สารสิทธิ์
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  8 หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-80299518
 
 
 
 
นายเกริก  ไตรจักร์
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  23  หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  042-525351
 
 
 
นางคมขำ  ปานะ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  45  หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-84634226
 
 
 
นายครรชิต  สิมมา
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  105  หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-28405610
 
 
 
นายอำพล  เมืองโคตร
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  -- หมู่  11  บ้านศรีบุญเรือง    ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์ 08-14419768