นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082742
Page Views 1627798
 
บ้านหลักศิลาใต้
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านหลักศิลาเหนือ  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านบุ่งฮี  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านหลักศิลาทุ่ง  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
           ในอดีตบริเวณแห่งนี้เป็นป่ารกทึบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย ต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งชื่อ “พระอาจารย์โส”  ได้มาปักกลดเพื่อปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้  และได้ธุดงค์รอบๆ เห็นว่าภูมิประเทศดีเหมาะสำหรับในการจัดตั้งวัคจึงดำเนินการก่อตั้งวัคขึ้น มีชาวบ้านผ่านไปมากราบไว้เป็นประจำ  อยู่ต่อมามีชาวบ้านจำนวน 3 ครอบครัวได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนี้ คือครอบครัวของพ่อหลวงชนะ ไชยพร นายทอน ไชยพร (น้องชาย) และนายเบญจา เขมราช พร้อมลูกหลานหลายครอบครัวที่ย้ายมาจากพื้นที่ตำบลเรณู  (อำเภอเรณูนครปัจจุบัน)  กลายเป็นหมู่บ้านขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2458 ได้ตั้งผู้ใหญ่ชื่อ นายทอน ไชยพร  และได้ตั้งชื่อ “บ้านหินศิลา” เพราะบริเวณแห่งนี้มีหินศิลาโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ 70  ซม. ด้านหลังจารึกเป็นอักษรขอม  พระอาจารย์โสหรือหลวงปู่โส เป็นผู้ก่อตั้งวัคชื่อว่า “วัคศิลามงคล”  และชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อบ้าน “หินศิลา” มาเป็น “บ้านหลักศิลา” ต่อมาเพื่อง่ายแก่การปกครองเนื่องจากมีชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นจึงแยกออกเป็น 2 หมู่บ้านคือบ้านหลักศิลาหมู่ที่ 4 และบ้าหลักศิลาหมู่ที่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ ได้แยกออกจากหมู่ 4 ตำบลพระกลางทุ่ง พ.ศ.2513   ผู้ใหญ่บ้านหลักศิลาใต้คนแรกชื่อ นายพัน มิควาฬ บ้านหลักศิลาใต้ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง  ระหว่างประเทศไทย  และ สปป.ลาว
 
 
 
 
   
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 1,1152 ไร่
ที่ดินทำกิน 100 ไร่
ที่อยู่อาศัย 92 ไร่
ที่ทำการเกษตร 6,350 ไร่
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 93 ไร่
     
     
 
   
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 176 ครอบครัว
ประชากรชาย 394 คน
ประชากรหญิง 403 คน
รวม 797 คน
     
     
 
   
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 2 แห่ง
ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ - แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 6 แห่ง
วัดมรุกขาราม 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
ศาลาชมโขง 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
     
     
 
   
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กองทุนหมู่บ้านบ้านหลักศิลาใต้ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2544
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2538
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.-
กลุ่มสตรีแม่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.-
กลุ่มปลูกพืชผักสวน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.-
กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.-
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.-
กุ่มจักสานหัตกรรม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.-
กลุ่มอนุรักษ์การท่องเที่ยวโฮมสตย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549
     
     
 
   
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
สระน้ำสาธารณะ 5 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล 11 แห่ง
บ่อบาดาล - บ่อ
ประปาหมู่บ้าน - แห่ง
คลองส่งน้ำ - สาย
     
     
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 6 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 30 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
     
     
 
   
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายพัน มิควาฬ พ.ศ. 2513-2528  
2 นายแวว สุมมานาถ พ.ศ. 2528-2536
3 นายยนมา ธ.น.สำ พ.ศ. 2536-2546
4 นายไตรเดช สีกาลัง พ.ศ. 2546-2551
5 นายทองใบ มิควาฬ พ.ศ. 2551-2553
 6 นายพินิจ คัตถาวร  พ.ศ. 2553- 2556

8
นายสุรชัย   
นายเทวราช
ชนะมนตรี 
พลโลกา

พ.ศ. 2556- 2558
พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน 
 
 
   
 
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายบุญทัน มิควาฬ พ.ศ.2540-2548 อดีตกรรมการบริหาร
2 ด.ต.สุวิทย์  จันทนะ พ.ศ.2544-2548 อดีตประธานกรรมการบริหาร
3 นายโพธิ์สวาง พลชา พ.ศ.2548-2552  
4 นางวาสนา ยุทธมานพ พ.ศ.2548-2552  
5 นายโพธิ์สวาง พลชา พ.ศ.2552-2556 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอบต.

7
8
นายธณรัฐ
ด.ต.สุวิทย์
นายทองใบ
ธ.น.สำ 
จันทนะ
มิควาฬ
พ.ศ.2552-2556
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
เส้นทางคมนาคม
มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน    ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
ประเพณีวัฒนธรรม
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม –พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
บุญกองข้าว …
    ชาวบ้านหลักศิลาใต้ บ้านหลักศิลาทุ่ง บ้านหลักศิลาเหนือ บ้านบุ่งฮี บ้านศิลามงคลจะร่วมกันจัดขึ้น ที่วัคมรุกขาราม    โดยจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการรับบริจาคข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
วัดมรุกขาราม...
                ในปีประมาณ พ.ศ. 2500 ท่านเจ้าคุณพระพนมเจติยานุรักษ์ เป็นผู้นำพาชาวบ้านดำเนินการสร้าง และเดิมเรียกชื่อวัดว่า วัดสวนตาล   ซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน  ระหว่างบ้านหลักศิลาใต้และบ้านหลักศิลาเหนือ   เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เดิมเคยเป็นสำนักเรียนของพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปริยัติธรรม  และวัดมรุขารามเคยได้รับรางวัลวัดตัวอย่างมาแล้ว  
 
 
 โรงเรียนมรุกขนคร...
                 ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ สร้างเมื่่อ พ.ศ.2518 โดยท่านเจ้าคุณพระพนมเจติยานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดมรุกขารามในสมัยนั้น  ได้นำชาวบ้านดำเนินสร้าง เพื่อเป็นที่เรียนแก่เด็ก ชั้น ป.1 ถึง ป.6  
 
 
 สถานีอนามัยตำบลพระกลางทุ่ง...         
                ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านหลักศิลาใต้  โดยท่านเจ้าคุณพระพนมเจติยานุรักษ์  เจ้าอาวาสวัดมรุกขารามในสมัยนั้น ได้นำชาวบ้านร่วมกันบริจาคสมบททุนสร้าง ประมาณปี พ.ศ.2511 ให้บริการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล  ส่งสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค
 
 
ศาลาประชาคม / หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
               ตั้งอยู่  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของทางราชการและข่าวสารในชุมชนให้ประชาชนได้รับทราบ   โดยศาลาประชาคมบ้านหลักศิลาใต้  ใช้สำหรับเป็นที่ประชุมชาวบ้าน  และการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในชุมชน  การเลือกออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทุกระดับ  ตั้งอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำโขง  ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  
 
 
 
สระน้ำสาธารณะบึงกอง...
               เป็นสระน้ำสาธารณะของตำบลพระกลางทุ่ง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองของบ้านหลักศิลาใต้  จึงให้ชุมชนได้ดูและและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทุกปีจะมีการปล่อยพันธ์ปลาและเมื่อถึงระยะเวลาก็จะมีการประกาศให้มีการจับปลา  โดยเงินที่ได้จะนำมาพัฒนาหมู่บ้านตามความจำเป็นและตามมติของชุมชนต่อไป
 
   
 
 
 
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มปลูกผักสวนครัว...
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มขึ้น  เพื่อปลูกผักไว้กินและขาย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม  เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  ที่สาธารณะและที่ของตัวเอง
 
  
กลุ่ม  Home  stay...
             จัดตั้งขึ้นโดยคนในชุมชน  โดยการสนับสนุนจากจังหวัดนครพนม   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ประสงค์การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
 
  
กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก...
             คนในชุมชนได้ชักชวนผู้ที่มีความสนใจและว่างจากงานมาร่วมกันทำจักสานตระกร้าพลาสติก  เพื่อจะได้มีรายได้เสริมใช้จ่ายในครอบครัว งบประมาณขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  และจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  และสินค้าที่ผลิตได้ไม่เคยตกค้างมีพ่อค้ามารับประจำ 
 กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน...             
             การเลี้ยงปลาในบ่อดินเป็นรวมกลุ่มกันเลี้ยง โดยกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดินจะดำเนินการปล่อยลูกปลา และจะดูรักษาเป็นอย่างดีโดยคนในกลุ่ม จนถึงฤดูจับปลา จะมีการเปิดให้คนจับปลาปีละครั้ง
 
  
 
 
การประกอบอาชีพ

การเลี้ยงสัตว์...
             คนในชุมชนเกือบทุกหลังคารเรือนจะทำการเลี้ยงสัตว์ประเภท  หมู่ป่า ไก่ เป็ด ฯ ไว้ในครัวเรือน  สำหรับไว้บริโภคเป็นอาหารและขายเมื่อมีจำนวนมากขึ้น  
 
 
 
 การเลี้ยงปลาในกระชัง...
             การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำโขง  ชาวบ้านจะทำกระชังเพื่อเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ  เช่น  ปลานิล  ปลาเผาะ ฯ  และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลผลิตให้พ่อค้านำไปขายในตลาดต่อไป
 
  
ทำนา...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรบางส่วนในบ้านหลักศิลาใต้จะประกอบอาชีพทำนา  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน     ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
  
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
 
นายพินิจ คัดถาวร

ที่อยู่  130  หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  โฆษก พิธีกร   
โทร.08-47949972
 
 
 
นายแวว สุมานาถ

ที่อยู่  43/21 หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน บายศรีสู่ขวัญ     
 
  
 
นายบุญทัน มิควาฬ
ที่อยู่  -  หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีกลองยาว  วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 

นายทองใบ  มิควาฬ
ที่อยู่  -  หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้านด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น    
 
 
 
นาย
ที่อยู่  -  หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน     
 
 
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายเทวราช  พลโลกา
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่   หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-
 
 
 
 
นาย 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  --  หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-83002875
 
 
 
นาย
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  --   หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-
 
 
 
นาย
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  -- หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-47893850
 
 
 
นาย
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  --   หมู่  10  บ้านหลักศิลาใต้  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์