นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082833
Page Views 1627897
 
บ้านเหล่าน้อย
 
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านพระกลางใต้  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านหนองหอย  ต.ธาตุพนมเหนือ
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านโคกสว่าง  ต.ธาตุพนมเหนือ
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
         บ้านเหล่าน้อยได้แยกการปกครองออกจากหมู่ 2 บ้านพระกลางท่า เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2503 มีครัวเรือน 70 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 427 คน ปัจจุบันนายประยงค์  คำมุก เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่าน้อยเป็นชุมชนที่อยู่เย็น เป็นสุข มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร   ทำนา  ปลูกผัก
         ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่นับถือกันมาตั้งแต่เดิม  หลังจากฤดูทำนา ประชาชนส่วนใหญ่จะไปรับจ้างต่างจังหวัด อาชีพรองปลูกผัก ทำงานก่อสร้างและทำการประมง  ด้านการเงินที่ให้การสนับสนุน มีกองทุนหมู่บ้านและเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
          สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน ภูมิประเทศเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ราบลุ่มมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีถนนสัญจรไปมาสะดวกสบาย มีบ้านเรือนตั้งอยู่สองฝั่งตามแนวถนนชยางกูร ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอ 5 กม. ที่ตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์ราชการ ห่างจากตัวจังหวัด 47 กม. ด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านไม่มีปัญหา เพระอากาศบริสุทธ์จากริมแม่น้ำโขง  
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 578 ไร่
พื้นที่ทำนา 500 ไร่
ที่อยู่อาศัย 78 ไร่
 
 
   
 
                                                                 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน
100
ครอบครัว
ประชากรชาย
235
คน
ประชากรหญิง
263
คน
รวม
498
คน
 
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก - แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 2 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
 
 
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
โรงสีขนาดเล็ก - แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 2 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
     
     
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
 
ลำน้ำ / ลำห้วย - สาย
สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล - แห่ง
บ่อบาดาล - บ่อ
บ่อตอก - บ่อ
ฝาย - แห่ง
ประปาหมู่บ้าน - แห่ง
     
     
 
 กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 4 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายประยงค์ คำมุข พ.ศ. 2540-2555  
2 นายธนา ฝ่ายทะแสง พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน  
 

 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายเจริญ สิงคะ พ.ศ. 2548-2552  
2 นายจีรศักดิ์ จันทนะ พ.ศ. 2548-2552  
 
3 นายเจริญ สิงคะ พ.ศ. 2552-2556  
4 นายจีรศักดิ์ จันทนะ พ.ศ. 2552-2556  
 นายเจริญ  สิงคะ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน  
 6  นายบุญครอง  ศิริวงค์  พ.ศ.2556-ปัจจุบัน  
 
 
 
 
เส้นทางคมนาคม

 
มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ถนนออกไปทุ่งนายังเป็นถนนลูกรัง  แต่การเดินทางก็สะดวกสบายไม่ลำบากเช่นแต่เดิม
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 

 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
วัดบ้านเหล่าน้อย...
               ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง  อยู่ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  อยู่หลังโรงเรียนพระกลางวิทยาคาร  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านเหล่าน้อยและชุมชนใกล้เคียง  แต่ละปีมีพระจำพรรษาอยู่มิได้ขาด  คนในชุมชนก็ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวัดวาพระศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง

 
โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร...
               เป็นโรงเรียนเปิกการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร สาย  ธาตุพนม - นตรพนม
อยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้าง  ภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม  และเป็นที่ออกกำลังกายของคนในชุมชนในตอนเย็นจะมีเยาวชนมาเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล ฯ
 
 
 
 
 
การประกอบอาชีพ
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านพระกลางท่าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  


 
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  ร้านค้าแผงลอย  ขายอาหารส้มตำ  ไก่ย่าง ฯ  หรือเร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
   
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
    
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
นายประยงค์ คำมุก
ที่อยู่  159  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-21081753
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นาย..........

ที่อยู่  -  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นายเหล่าน้อย

ที่อยู่  -  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายธนา ฝ่ายทะแสง 
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  -  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-60547871
 
 
 
 
นางศุภรัตน์  จันทะนะ
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่่ายปกครอง 
ที่อยู่  --  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  
 
 
 
นางเพ็ญ  แพงโงม
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  --  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นาย
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่    หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-
 
 
 
นายสำเนียง  เหมนนท์
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  --  หมู่  9  บ้านเหล่าน้อย   ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   -