นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082744
Page Views 1627802
 
บ้านหนองกุดแคน

ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านหนองกุดแคนเหนือ  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านโคกสว่าง  ต.ธาตุพนม
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านเหล่ากกตาล  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  บ้านโพนแพง  ต.พระกลางทุ่ง
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
          บ้านหนองกุดแคน  เดิมทีแยกออกมาจากธาตุพนม มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านหนองกุดแคน เรียกบ้านนี้ว่า บ้านชะออมคำ มีนายลัง โพธิสาร เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2424 ย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งใหม่ห่างจากถิ่นเดิม 1 กิโลเมตร  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ชื่อบ้านว่าหนองกุดแคน มีทั้งหมด 16 ครัวเรือน ยังอยู่ในการปกครองของผู้ใหญ่ลัง โพธิสาร เมื่อ ปี พ.ศ.2440 ได้แต่งตั้ง นายโหล่ ทามนตรี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปกครองประชาชน 22 ครัวเรือน จากปี พ.ศ. 2469 ได้แต่งตั้งนายบุญ ชีโว เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีทั้งหมด 36 ครัวเรือน เมื่อปี พ.ศ 2472 เปลี่ยนผู้ใหญ่ใหม่ คือนายชาย พลโลกา มีทั้งหมด 64 ครัวเรือน ประชากรร้อยกว่าคน เมื่อปี พ.ศ.2494 นายกอง ขันธะรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปี พ.ศ. 2512 ทางราชการได้แต่งตั้งนายบันลือพัฒน์ ทองไมล์ ไห้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2538  จนถึงปี พ.ศ.2540 เสียชีวิต เลือกตั้งใหม่ได้นายสงวน ทองไมล์ เป็นผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน 
          สภาพทั่วไปบ้านหนองกุดแคน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยแคนไหลผ่าน เหมาะแก่การเกษตร มีถนนสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบาย ห่างจากอำเภอธาตุพนม 6.5 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอธาตุพนม ห่างจากจังหวัดนครพนม 48 กิโลเมตร   
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 578 ไร่
พื้นที่ทำนา 500 ไร่
ที่อยู่อาศัย 78 ไร่
     
 
 
                                                                
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 91 ครอบครัว
ประชากรชาย 219 คน
ประชากรหญิง 203 คน
รวม 422 คน
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก - แห่ง
ปั้มน้ำมัน  (ปั้มหลอด) 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน - แห่ง
ธนาคารข้าว - แห่ง
วัดหนองกุดแคน - แห่ง
ศาลาประชาคม - แห่ง
หอกระจายข่าว - แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ - แห่ง
     
     
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มเลี้ยงวัว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มกองทุนศูนย์สงเคราะห์หมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
กลุ่มสตรีบ้านหนองกุดแคน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มจักสาน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มกลองยาว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
 
  
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
 
ลำน้ำ / ลำห้วย 1 สาย
สระน้ำสาธารณะ 2 แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล - แห่ง
บ่อบาดาล - บ่อ
บ่อตอก - บ่อ
ฝาย - แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง
     
     
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 4 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายลัง โพธิสร พ.ศ. 2424-2440
2 นายโหล่ ทามนตรี พ.ศ. 2440-2469
3 นายบุญ ชีโว พ.ศ. 2469-2472
4 นายชาย พลโลกา พ.ศ. 2472-2494
5 นายกอง ขันธะรักษ์ พ.ศ. 2494-2512
6 - - -
7 นายบันลือพัฒน์ ทองไมล์ พ.ศ. 2538- 2540
8 นายสงวน ทองไมล์ พ.ศ. 2540-2551
9 นายสินสมุทร  ประคำ พ.ศ. 2551-2556
 10
 
 นายณรงค์  ศิริวงค์  พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
       
 
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายทัพถวิล สำเภา พ.ศ. 2540-2552 ตำแหน่ง รองนายก อบต.
2 นายสินสมุทร ประคำ พ.ศ. 2544-2548  
3 นายณรงค์ ศิริวงษ์ พ.ศ. 2548-2552  
 4 นายทัพถวิล  สำเภา  พ.ศ. 2552-2556  
 5
6
7
นายประจักษ์
นายทัพถวิล
นายประจักษ์
สารสิทธิ์
สำเภา
สารสิทธิ์
พ.ศ. 2552-2556
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน 
 
 
  
เส้นทางคมนาคม

 
 
ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  การไปมาระหว่างหมู่บ้านสะดวกสบาย  ถนนผ่านหมู่บ้านเป็นเส้นทางซึ่งมาจาก รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เลี้ยวขวาออกบ้านบุ่งฮี หากตรงไปจะไปบ้านหัวขัว ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร  ส่วนเส้นทางไปออกไปทุ่งนายังเป็นถนนลูกรัง แต่การเดินทางก็สะดวกสบาย 
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม

 
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 

 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
 

 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลาประชาคม / หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
               ตั้งอยู่  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  อยู่ติดกับถนนสายบ้านโคกสว่าง - บ้านหัวขัว กลางหมู่บ้าน  สำหรับเป็นที่ประชุมของคนในชุมชนในการปรึกษาหารือกิจการต่าง ๆ และใช้เป็นที่หน่วยเลือกตั้งประจำชุมชนของการเลือกตั้งทุกระดับ
 
  
  วัดบ้านหนองกุดแคน...
                เป็นศูนย์รวมจิตใจและการประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนบ้านหนองกุดแคนหมู่ 8 และบ้านหนองกุดแคนหมู่  15 ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งมานาน และเป็นที่จำพรรษาของเจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
 
  
   
 
 
การประกอบอาชีพ

 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 

 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  

 
การปลูกพืชระยะสั้น...
             คนในชุมชนเมื่อว่างเว้นจากการทำนาแล้วจะทำการปลูกพืชผักสวนครัวระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ร้านขายของชำจะพบอยู่ทุกหมู่บ้าน  ทุกชุมชน  ซึ่งบางหมู่บ้านอาจมีหลายร้านค้า  มีทั้งขายของเบ็ดเตล็ด  อาหารสด อาหารสำเร็จรูป  ส่วนมากสินค้าที่ขายเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสไปซื้อสินค้าจากห้างใหญ่ในเมืองคราวละมากเพื่อมาเก็บไว้ใช้  เมื่อต้องการอะไรก็จะไปซื้อมาใช้ทีละชิ้น และใช้อย่างประหยัดอีกด้วย 
 
     

 
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  หรือรับจ้างกันภายในชุมชน  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสินสมุทร  ประคำ
 
ที่อยู่  118 หมู่  8  บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   080-7411533
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นาย.......

ที่อยู่  -  หมู่  8 บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นาย........

ที่อยู่  -  หมู่  16  บ้านศิลามงคล  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายณรงค์  ศิริวงค์
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  -  หมู่  8  บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   087-8573911
 
 
 
 
นายสมบัติ  ทองไมล์
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  -  หมู่  8  บ้านหนองกุดแคน  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นายบุญกอง  พัศโน
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  -  หมู่  8  บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นายสิทธิ์  พัศโน
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่  -  หมู่  8  บ้านหนองกุดแคน  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นายมน  ศิริวงค์
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  -  หมู่  8  บ้านหนองกุดแคน  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์