นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082813
Page Views 1627875
 
บ้านนาทาม
แสดงพื้นที่โดยสังเขปของหมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านศรีนคร  ต.แสนพัน 
ทิศใต้ จรด 
บ้านศรีบุญเรือง  ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านหนองย่าง  ต.หนองย่างชิ้น
อ.เรณูนคร
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
          บ้านนาทามตั้งขึ้นตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศของหมู่บ้านส่วนมากเป็นพื้นที่ต่ำและที่ลุ่มชาวบ้านเรียกว่า  “กระทาม”  ผู้เฒ่าสมัยก่อนจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อม จึงได้เรียกว่า  “บ้านนาทาม”  เมื่อปี พ.ศ. 2445 เริ่มแรกมีราษฎรอพยพมาจากหลายพื้นที่ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็มี  จากต่างอำเภอ  และต่างจังหวัด รวมกันแล้วหลายแห่งหลายที่
          เริ่มแรกเดิมทีนั้นมีอยู่  4-5 ครัวเรือน โดยมีครอบรัวของพ่อเชียงกัญญา ไชยมาตย์    พ่อเสน หงส์สมดี พ่อกี หงศ์สมดี พ่ออุ่นและพ่อขันเป็นผู้นำกลุ่มอพยพเข้ามาอยู่อาศัย  การประกอบอาชีพในสมัยนั้นยึดการทำนาเป็นหลัก ทำสวนเป็นรองมีการปลูกยาสูบ เป็นต้น แต่การประกอบอาชีพส่วนใหญ่แล้วทำเพื่อพออยู่พอกิน
          เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2465 ชาวบ้านนาทามได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา ชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือและได้ร่วมกันสร้างวัคขึ้นโดยการนำของญาถ่านสาย (คำเรียกพระที่มีพรรษามาก) ซึ่งเป็น  พระผู้ใหญ่ เป็นที่เคารพสัการะของชาวบ้านสมัยนั้น และได้อาราธนานิมนต์ท่านนั้นเองเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก โดยตั้งชื่อวัคว่า  “วัคดอนสวรรค์บ้านาทาม ”  เช่นปัจจุบัน
 
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 1,516 ไร่
ที่อยู่อาศัย 70 ไร่
ที่อยู่อาศัย 137 ไร่
 ที่ทำการเกษตร  1,312  ไร่
 
        
                                                          
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 144 ครอบครัว
ประชากรชาย 334 คน
ประชากรหญิง 310 คน
รวม 644 คน
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ปั้มน้ำมัน ปั้มใหญ่ 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 2 แห่ง
ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 1 แห่ง
โรงเรียนบ้านนาทาม 1 แห่ง
ฐานปฏิบัติการ ตชด.235 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
วัดดอนสวรรค์ 1 แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง
 
 
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านนาทาม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มเลี้ยงวัว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543
กลุ่มมะเขือเทศ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543
กลุ่มออมทรัพย์บ้านาทาม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มองค์กรชุมชนบ้านนาทามเข้มแข็ง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มเพาะเห็นนางฟ้า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543
กลุ่มกองทุนศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้านนาทาม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
กลุ่มสตรีบ้านนาทาม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540
กลุ่มหัสกรรมการจัดสาน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543
ศูนย์สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525
กลุ่มฉางข้าวบ้านนาทาม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526
กลุ่มผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาสผู้พิการ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.
2549 
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน

 
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ 2551 
 
 
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย
คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า 2 สาย
บ่อตอกน้ำบาดาล 10 บ่อ
สระน้ำใช้เลี้ยงปลา 15 บ่อ
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 4 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 6 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.99 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  20  ลบ.ม - แห่ง
ประปาหมู่บ้าน - แห่ง
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 4 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
 1 นายเชียงกัญญา ไชยมาตย์ พ.ศ. 2455 - 2474
 2 นายปัน กุลจูน พ.ศ. 2474 - 2494
 3 นายหนูถัน มงคลเกตุ พ.ศ. 2494 - 2507
 4 นายทอน รักษาพล พ.ศ. 2507 - 2528
 5 นายสุบิน ไชยมาตย์ พ.ศ. 2528 - 2538
 6 นายทองม้วน กุลจู พ.ศ. 2538 - 2552
 7
8
นายทองแดง
นายสงคราม
บุตรราช
แก้วสว่าง
พ.ศ. 2552 - 2560
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
       
 
 
  
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายอำนาจ ไตรจักร์ 2544-2548 เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร,  รองประธานสภา อบต. 
2 นางละมัย  อุทธมนตรี 2544-2548  
3 นายสงคราม แก้วสว่าง 2548-2552  
 4 นางขันคำ กุลชาติ  2552-ปัจจุบัน  
 
5
6
7
นายสงคราม
นายทองม้วน
นายสมมิตร
แก้วสว่าง
กุลจู
สุคม
2552-2556
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
 (ลาออกไปเป็นเลขานุการนายก อบต.)
ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.

 
 
 
 
 
 
เส้นทางคมนาคม

 
บ้านนาทามอยู่ติดกับนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ชุมชนส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนชยางกูร  ทิศตะวันออกของถนนชยางกูรจะติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขง  การคมนาคมในหมู่บ้านสะดวกสบาย  ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยังคงมีแต่ถนนสายทุ่งนาที่เป็นถนนลูกรัง  
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม

 
สงกราณต์ …
               จัดขึ้น  ในวันที่ 13 -15 เดือนเมษายน ทุกปี มีการเล่นน้ำ  รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย  สรงน้ำพระพุทธรูป  และภิกษุ  สามเณรในวัด    ก่อเจดีย์ทรายในวัด   ตกพทาย
 
 
 บุญบั้งไฟ…
              เป็นบุญประจำปีของชุมชน เพื่อจะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้าน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 

 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 


 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
วัดดอนสวรรค์บ้านนาทาม...
                ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร เส้นทางธาตุพนม-นคพนม  หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก   ภายในวัดร่มรื่นเย็นสบายเพราะมีต้นไม้หนาแน่น  และเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดดอนสวรรค์บ้านนาทาม
 
 
โรงเรียนบ้านนาทาม...
               ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านนาทาม อยู่ติดกับบ้านศรีนคร ตำบลแสนพัน  มีจุดเด่นด้านกีฬาวอลเล่บอล  ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปแข่งขันในระดับภาคได้
 
    

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนสวรรค์บ้านนาทาม...
               ตั้งอยู่ในวัดดอนสวรรค์บ้านนาทาม  เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมศาสนา  โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  มีครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน  เด็กนักเรียน 40-50  คน
  

 
ฝายน้ำล้นบ้านนาทาม...
               ตั้งอยู่ที่ห้วยเชือม กั้นห้วยเชือมเพื่อใช้ในการเกษตร เช่นปลูกผัก มะเขือเทศ ยาสูบ กระเทียม ต้นหอม ข้าวโพด หญ้าเลี้ยงวัว
               
 
   
สถานีใบยาสูบบ้านนาทาม...
               ตั้งอยู่  หมู่ 6 บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตพนม จังหวัดนครพนม  อยู่ติดกับถนนชยางกูรด้านทิศตะวันตก 
 
 
  ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน...
                ศาลาประชาคมนาทาม หมู่ 6  ใช้สำหรับเป็นที่ประชุมชาวบ้าน  การเลือกตั้ง  ส.ส.,  ส.ว. ฯ  การเลือกตั้งทุกระดับ   และการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในชุมชน   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
 
 
 
 
กลุ่มอาชีพ

 
กลุ่ม เลี้ยงวัว...

                 กลุ่มเลี้ยงวัว  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 27 คน
 
 
 

 
กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน...
                จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม   เมื่อพ.ศ. 2551   เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อดิน    โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ  โดยเฉพาะแล้วจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 17 คน
 
 
 
 
การประกอบอาชีพ

 
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 

 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 

 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านนาทามจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  

 
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด   หอม กระเทียม  และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  ร้านค้าแผงลอย    หรือเร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
  
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 
ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสงคราม  แก้วสว่าง
ที่อยู่  ----  หมู่  6   บ้านนาทาม  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   0989490366/0872226453
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
  นาย....

ที่อยู่  -  หมู่   บ้านนาทาม  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นาย.......

ที่อยู่  -  หมู่   บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
 
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายสงคราม  แก้วสว่าง
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  ------  หมู่  6  บ้านนาทาม  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์    0872226453
 
 
 
 
นายประเสริฐ  นราพันธุ์ 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่ --- หมู่ 6 บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-46363564
 
 
 
นายอภิชาญ  พรหมมา
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  ---- หมู่ 6 บ้านนาทาม  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-69520869
 
 
นายสุบิน  ไชยมาตย์ 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่ ----  หมู่ 6  บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-
 
 
 
นาย
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่  ----  หมู่  6  บ้านนาทาม  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์