นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082714
Page Views 1627752
 
บ้านธาตุน้อย
แสดงพื้นที่โดยสังเขปของหมู่บ้าน
 
ที่ตั้ง
 
   
ทิศเหนือ จรด  บ้านศรีบุญเรือง  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด 
บ้านหลักศิลาทุ่ง/บ้านศิลามงคล  
ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด 
บ้านนาดี  ต.หนองย่างชิ้น
อ.เรณูนคร
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว   
 
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
          บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 5  ภูมิประเทศ พื้นทีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์หลายแห่ง มีลำห้วยเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญกับเทือกสวนนาไร่ของชาวบ้าน หมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์แทบจะทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะแก่การเกษตร  ทั้งมีน้ำจากธรรมชาติและแหล่งน้ำที่ขุดลอก ให้เป็นสระแต่ด้วยความเหมาะสมเช่นนี้ จึงทำให้มีการพัฒนาพื้นที่ป่า  ให้เป็นที่ทำการเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัยของคนในหมู่บ้าน   เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2513   บ้านธาตุน้อย ได้มีการแยกการปกครอ ง เป็น 2 หมู่บ้าน คือบ้านธาตุน้อยและบ้านศรีบุญเรื่อง หมู่ที่ 11 มีนายอ่อนศรี สมสินเอก  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
  
 
พื้นที่หมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด 755.45 ไร่
ที่อยู่อาศัย 200 ไร่
ที่ทำการเกษตร 538.45 ไร่
     
 
                                                                  
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
จำนวนครัวเรือน 185 ครอบครัว
ประชากรชาย 393 คน
ประชากรหญิง 437 คน
รวม 830 คน
 
 
 
หน่วยบริการในชุมชน 
โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง
ร้านขายยา 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 4 แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง 2 แห่ง
ร้านซ่อมรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ 2 แห่ง
ร้านขายฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
ตู้ยามตำรวจจราจร 1 แห่ง
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  1 แห่ง 
 
 
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มเลี้ยงวัว จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มกองทุนศูนย์สงเคราะห์บ้านธาตุน้อย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
กลุ่มสตรีบ้านธาตุน้อย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548
กลุ่มจักสานตระกร้า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
 
  
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
แหล่งน้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย
คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า 2 สาย
บ่อตอกน้ำบาดาล 10 บ่อ
สระน้ำใช้เลี้ยงปลา 15 บ่อ
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 4 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 6 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.99 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  20  ลบ.ม - แห่ง
ประปาหมู่บ้าน - แห่ง
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
อปพร. 4 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
1 นายคำโจม สุคม -
2 นายทองศรี ไชยโย -
3 นายฤทธิ์ สุคม -
4 นายกาพ ศรีการัง -
5 นายนาค คำป้อง กำนัน พ.ศ.2486  และปี พ.ศ.2494 - 2500
6 นายบุญมา ใหญ่สาร พ.ศ.2500 - 2511
7 นายคำถง เนตรไลย์ พ.ศ.2511 - 2513
8 นายอ่อนศรี สมอินเอก พ.ศ.2513 - 2528
9 นายสนิท กุมาลา พ.ศ.2528 - 2544
10 นายเบอร์ลิน ถาวร พ.ศ.2544 - 2548
11 นายสุวัฒน์ คำป้อง พ.ศ.2548 - 2553
 
12
13
นายหนูผาด
นายเบอลิน  
หล้าบา
ถาวร                  

พ.ศ.2553 - 2557
 
 
พ.ศ.2553 - 2557
 
                              12        นายหนูผาด                 หล้าบา                    พ.ศ.2553 - 2557
                              13        นายเบอลิน                  ถาวร                       พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
1 นายเสนาะ คำป้อง 2544-2548
เคยดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.
และประธานกรรมการบริหาร
2 นายนิกร  จันทนะ 2544-2548  
3 นายเบอลิน ถาวร 2548-2552  
4 นายสนิท กุมาลา 2548-2552 ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.
 
5
นายสุพรรณ
สายสินธุ์
2552-2556
ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.
 
6
7
8
นายนิกร
นายหนูผาด
นายนภชา
จันทนะ
หล้าบา
วงค์ศรีทา
2552-2556
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
เส้นทางคมนาคม
 
 

มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
 
 
ประเพณีวัฒนธรรม

 
 บุญมหาชาติ …
              บุญมหาชาติหรือบุญประจำปี  คนในชุมชนจะร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม –พฤษภาคม  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน กิจกรรมในงานอาจมีการจัดตั้งกองผ้าป่าสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุในวัด  และเพื่อเป็นการสืบสานพระเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
บุญกฐิน …
               เมื่อออกพรรษาแล้วหากยังไม่มีเจ้าภาพมาจับจองเพื่อถวายกฐิน  ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันจัดตั้งกฐินสามัคคีขึ้น  โดยอาศัยแรงศรัทธาจากคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง  รวมทั้งจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมอนุโมทนากฐิน  กิจกรรมจะมีการเจริญพุทธมนต์  และรักษาศีลในตอนเย็น  พอรุ่งขึ้นจะทำบุญตักบาตรและถวายกองกฐินตามลำดับ  ทั้งนี้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน   
 
 

 
บุญกองข้าว …
               จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพื่อเป็นการทำขวัญข้าว  เมื่อเสร็จสิ้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  จะมีการแผ่ข้าวจากทุกหลังคาเรือน  และจากชุมชนที่ใกล้เคียงหรือที่เคยช่วยเหลือกัน  มีการเจริญพุทธมนต์ในตอนเย็น  และทำบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  ข้าวที่ได้จะให้คนในชุมชนที่มีฐานะยากจนหรือไม่ได้ทำนามาบูชาเพื่อนำไปบริโภคในราคาถูก  เพื่อนำเงินมาบูรณะสิ่งที่จำเป็นในวัดต่อไป
 
 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว
โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง …
               ตั้งอยู่ติดกับถนนชยางกูร เส้นทางธาตุพนม-นครพนม  ใกล้กับสามแยกไปเรณูนคร  เดิมชื่อ  โรงเรียนประชามิตรวิทยา  แต่เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้านและจำง่ายจึงเปลี่ยนชื่อใหม่  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  และเป็นโรงเรียนขยายโอกาส คือ สอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...
               ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านธาตุน้อย หมู่ 5  ใช้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและอื่น ๆ
 
 

 การประกอบอาชีพ
 เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
 การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 

 
เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านพระกลางท่าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  

 
การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  ร้านค้าแผงลอย  ขายอาหารส้มตำ  ไก่ย่าง ฯ  หรือเร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่มากนัก  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัดของใคร  เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว  
 
   
 
ลานค้าชุมชน...
              ตามริมถนนชยางกูร  อำเภอธาตุพนม-จังหวัดนครพนม  ประชาชนจะตั้งเพิงค้าขายของฝากในชุมชนเป็นระยะ  ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวหรือผ่านไปมาสามารถซื้อเป็นของฝากได้  มีสินค้าหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาล  ราคาไม่แพง  จะพบได้ตลอดระยะทางถนนชยางกูร  ธาตุพนม   - นครพนม
 
  

 
รับจ้าง...
               ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  อีกส่วนหนึ่งอาจไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพและต่างประเทศ
 

ปราชญ์ชาวบ้าน
นายสุวัฒน์  คำป้อง
ที่อยู่  86  หมู่  5  บ้านธาตุน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้านการเป็นโฆสกและพิธีกร
 
 
  นาย......

ที่อยู่  - หมู่  5  บ้านธาตุน้อย    ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
 
 
  นาย.........

ที่อยู่  -  หมู่  5  บ้านธาตุน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ปราชญ์ชาวบ้าน    ด้าน............ 
   
 
  
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นายเบอลิน  ถาวร   ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  ---  หมู่  5  บ้านธาตุน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์   08-62208175
 
 
 
 
นางอะมิตตรา  จันทร์แดง
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่  30 หมู่    หมู่  5  บ้านธาตุน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-07293969
 
 
 
นายสุริยัน  เพียพล
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่ 140  หมู่  5  บ้านธาตุน้อย ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-74317542
 
 
 
นาย---
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่   หมู่  5  บ้านธาตุน้อย ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-04171654
 
 
 
นายสุรศักดิ์  วงษ์ตา
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่ 103 หมู่  5  บ้านธาตุน้อย  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-68529719