นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082719
Page Views 1627758
 
บ้านบุ่งฮี

บ้านบุ่งฮี หมู่ที่ 3ที่ตั้ง

     
ทิศเหนือ จรด  บ้านหลักศิลาทุ่ง  ต.พระกลางทุ่ง 
ทิศใต้ จรด  บ้านพระกลางท่า    ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันตก จรด  บ้านโพนแพง    ต.พระกลางทุ่ง
ทิศตะวันออก จรด  แม่น้ำโขง  สปป.ลาว
 
 
 
 
 ประวัติหมู่บ้าน
 
         ในอดีตมีครอบครัวพ่อใหญ่ทิศบุญมากับยายเคน  สามานิตย์  พ่อใหญ่และยายทอง  ศรีอาจ  ออกมาอยู่ไร่นาของตนเอง  ต่อมาได้เกิดไฟไหม้เถียงนา  (กระท่อม)  ของพ่อใหญ่ทิศบุญมากับยายเคน  สามารนิตย์  จึงได้พากันย้ายมาอยู่ที่บ้านบุ่งฮี  (ปัจจุบัน)  และต่อมามีราษฎรจากต่างถิ่นและหมู่บ้านใหล้เคียงได้ย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น  จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2450  รัฐได้จัดตั้งผู้นำหมู่บ้านขึ้น  ซึ่งผู้ใหญ่คนแรกคือ  นายคำ  โสภาวัลย์  ตำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าจนคนแรก พ.ศ. 2450-2460  และได้มีผู้นำปกครองต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
         
พื้นที่หมู่บ้าน
 
พื้นที่ทั้งหมด 309 ไร่
ที่ทำกิน 16 ไร่
ที่อยู่อาศัย 46 ไร่
ที่ทำการเกษตร 96 ไร่
 
                                                                                    
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร 
  
จำนวนครัวเรือน 268 ครอบครัว
ประชากรชาย 610 คน
ประชากรหญิง 501 คน
รวม 1,111 คน
 
                 
                                                                                                                                                                              
หน่วยบริการในชุมชน 
 
โรงสีขนาดเล็ก 3 แห่ง
ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 8 แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง 1 แห่ง
วัด / สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง


ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร
 
กองหมู่บ้านพระกลางทุ่ง จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
กลุ่มสตรีแม่บ้านบุ่งฮี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบุ่งฮี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
กลุ่มเกษตรพืชสวน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. -
 
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
 
สระน้ำสาธารณะ
3
แห่ง
สระน้ำส่วนบุคคล
22
แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 4 ลบ.ม.
2
แห่ง
บ่อตอก
10
บ่อ
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
 
อปพร. 9 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 40 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 15 คน
 
 
 
ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
  
1 นายคำ
โสภาวัลย์
2450 - 2460
2 นายสาย รุณธาตุ 2508 - 2515
3 นายสอน มูลไชย 2515 - 2522
4 นายศักดิ์ เมืองโคตร 2522 - 2527
5 นายสมหวัง รุณธาตุ    2527 - 2532
6 นายวิเชียร อรรคนิตย์ 2532 - 2539
7 นายสมัย บุตรดี 2539 - 2542
8 นายดวงใจ พิณราช 2542 - 2547
9 นายเข็มชาติ คำป้อง 2547 - 2552
10 นายนพรัตน์ กิมะโน 2552 - 2564
11 นางนงค์เยาว์ พรหมอารักษ์ 2564-ปัจจุบัน
       
 
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
                                พ.ศ. 2544 - 2548
                                               1.   นา
                                               2.   นา
                                 พ.ศ. 2548 - 2552
                                               1.  นายนิคมศักดิ์        อรรคศรีวร
                                               2.  นางมาลินี              จันทนะ
                                  พ.ศ. 2552 - 2556
                                               1.  นายนิคมศักดิ์        อรรคศรีวร      ได้รับคัดเลือกเป็นรองประธานสภา อบต. พ.ศ.2556
                                               2.  นายสุพล               รุณธาตุ
 
                                  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
                                               1.  นายวิรัตน์             ประสุนิง         
                                               2.  นางยุภาพร           พุกพล

เส้นทางคมนาคม

            มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้าน   มีรถโดยสารผ่านตลอด  การเดินทางไปมาสะดวกสบาย  ส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนจะมีรถจักรยานยนต์ หรือจักรยาน เป็นของตัวเอง  การเดินทางที่ไม่ไกลนักก็จะไม่ลำบากต้องใช้รถประจำทางเหมือนแต่ก่อน  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีเพียงถนนสายทุ่งนา  ที่ยังเป็นถนนลูกรัง


  
ประเพณีวัฒนธรรม

           บุญมหาชาติ บุญประจำปี.....จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี  โดยทางชุมชนจะมีจัดงานนมัสการหลวงพ่อพระโกฏิร่วมกับบุญประจำปี  มีการแห่ผเวด  เทศน์มหาชาติ  จุดบั้งไฟ  และการละเล่นพื้นบ้าน  หรืออาจจัดพร้อมกับงานประเพณีสงกรานต์  เพราะญาติมิตร  ลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะมารวมกันในวันสงกรานต์
           บุญกองข้าว.....จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้ว  ต้องทำขวัญข้าว  คือการนำข้าวที่ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนบริจาคมากองรวมกัน แล้วนิมนต์พระมาทำพิธีทางพุทธศาสนา  เช่น เจริญพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตร เป็นต้น
           บุญบั้งไฟ......จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคมของทุกปี  ส่วนมากแล้วจะจัดร่วมกับบุญประจำปี  เช่นบุญแห่ผเวด  เทศน์มหาชาติ  และมีกิจกรรมจุดบั้งไฟ   บางปีอาจจัดพร้อมกับงานประเพณีสงกรานต์  เพราะญาติมิตร  ลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะมารวมกันในวันสงกรานต์สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว 

            วัดบุ่งฮี...อยู่ติดกับถนนชยางกูร  อำเภอธาตุพนม - จังหวัดนครพนม  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านบุ่งฮีและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระโกฎิ  ซึ่งชาวตำบลพระกลางทุ่งนับถือและศรัทธาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณกาล  และทุกปีจะมีงานนมัสการหลวงพ่อพระโกฏิซึ่งจะจัดพร้อมบุญประจำปี
            หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน...ตั้งอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  ใช้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและอื่น ๆ  
            ศูนย์สูบน้ำเพื่อการเกษตร...ทำการสูบน้ำขึ้นไปยังคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ราษฎรได้ใช้น้ำในตอบฝนทิ้งช่วง  หรือนอกฤดูทำนา  ราษฏรจะทำการปลูกพืชระยะสั้น  โดยอาศัยนำจากคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ อบต.พระกลางทุ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน (เดิม)
            คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร...เป็นคลองส่งน้ำที่กรมชลประทาน (เดิม) ที่ อบต.พระกลางทุ่ง ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ  รับน้ำจากสถานีสูบน้ำศูนย์บุ่งฮี  ให้บริการครอบคลุมพื้นที่บ้านบุ่งฮี  บ้านหลักศิลาทุ่ง  บ้านโพนแพง   บ้านหนองกุดแคน
            ศาลาประชาคม...ศาลาประชาคมบ้านบุ่งฮี หมู่ 3  เป็นที่ประชุมชาวบ้านในการปรึกษาหารือกิจการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง    และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของคนในชุมชน
 
 
 
 การประกอบอาชีพ

            เลี้ยงสัตว์...การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.พระกลางทุ่งอีกด้วย
            การเลี้ยงปลา...การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วในพื้นที่หมู่บ้านยังมีหนองน้ำสาธารณะที่เป็นของส่วนรวม  ทุกปีจะมีการให้จับปลาโดยนำเงินที่ได้เข้าส่วนรวมมาพัฒนาหมู่บ้าน
            กลุ่มปลูกผักสวนครัว...ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มเพื่อการทำกิจกรรมการเพาะปลูกในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวม ถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
            เกษตรกรรม...โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านบุ่งฮีจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวม ถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และสุจริต
             ค้าขาย...ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ้าน  เร่ขายของตามตลาดนัดต่าง ๆ ทำซุ้มริมทางขายส้มตำ  ไก่ย่าง  สำหรับคนในชุมชนและผู้ที่ผ่านไปมาได้ซื้อ  เป็นอีกทางเลือกอาชีพของราษฎรแล้วแต่ความถนัด  เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว
             รับจ้าง...ราษฎรที่ว่างจากการทำไร่ทำนา  หรือไม่ได้ทำสวนก็จะทำงานรับจ้าง  เช่น  งานก่อสร้าง  งานในไร่  รับจ้างรายวัน  มีอีกส่วนเป็นจำนวนมากที่ไปขายแรงงานต่างจังหวัด  หรือไปหางานทำที่กรุงเทพรวมทั้งต่างประเทศต่างประเทศ

 
 
 ปราชญ์ชาวบ้าน 
  นายนพรัตน์  กิมะโน  
ที่อยู่  22  หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-07513922
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้าน....................     
 
 
 
  ายสุภาพ  วัตโส
ที่อยู่  36  หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้าน....................    
 
  
  นายบุญเวียน  วงษ์ตา
ที่อยู่  5/1  หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ความสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้าน....................       
 
 
ผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน
 
นางนงค์เยาว์  พรหมอารักษ์
ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่  30  หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-07513922
 
 
 
 
นา 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่     หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  08-07425429
 
 
 
นา 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 
ที่อยู่    หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
นา 
ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน
ที่อยู่     หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 
 
 
 
นา 
ตำแหน่ง   ประธานประชาคมหมู่บ้าน
ที่อยู่    หมู่  3  บ้านบุ่งฮี  ตำบลพระกลางทุ่ง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หมายเลขโทรศัพท์  -
 

  บุญกองข้าว.....จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้ว  ต้องทำขวัญข้าว  คือการนำข้าวที่ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนบริจาคมากองรวมกัน แล้วนิมนต์พระมาทำพิธีทางพุทธศาสนา  เช่น เจริญพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตร เป็นต้น