นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1082819
Page Views 1627881
 
บ้านพระกลางท่า

บ้านพระกลางท่า หมู่ที่ 2


 
  
ที่ตั้ง
 
                                            ทิศเหนือ จรด  บ้านบุ่งฮี  ต.พระกลางทุ่ง                           
  ทิศใต้ จรด บ้านพระกลางใต้    ต.พระกลางทุ่ง    
  ทิศตะวันตก จรด บ้านพระกลางทุ่ง    ต.พระกลางทุ่ง    
  ทิศตะวันออก จรด แม่น้ำโขง  สปป.ลาว      
 
  
 ประวัติหมู่บ้าน
 
     
          บ้านพระกลางท่าตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของตำบลพระกลางทุ่ง  สภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันออกมีเชื่อนกั้นตะลิ่งพัง ช่วงใต้ และมีหาดยื่นออกไปยังน้ำโขงช่วงเหนือ ชาวบ้านได้ทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงน้ำโขงลดระดับลง ทำให้มีตะกอนทรายทับถมสำหรับเป็นพื้นที่ปลูกพืชระยะสั้น  และมีหาดทรายขาวทอดยาวตามลำแม่น้ำโขงริมฝั่งท่าน้ำบ้านพระกลางท่าเรียกว่า  "หาดทรายทอง"  ในแต่ละปีจะมีการจัดงานเช่น  งานสงกรานต์หาดทรายทอง  ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ทิศตะวันตกของหมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนา  ทำสวน  เลี้ยงปลาในบ่อดิน  และมีถนนสี่เลนสายอำเภอธาตุพนม-จังหวัดนครพนมผ่านกลางหมู่บ้านทำให้การสัญจรไปมาสะดวกสบาย  มีรถประจำทางวิ่งผ่านอยู่ตลอดทั้งวัน
          ถนนในหมู่บ้าน  90 %  จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม  มีสิ่งสาธารณูปโภคครบ  ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ตู้สาธารณะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกเครือข่าย  โดยภาพรวมแล้วชุมชนบ้านพระกลางท่าเป็นชุมชนชาวพุทธที่รักสงบ  มีการจัดงานบุญและงานรื่นเริงตามประเพณี  อยู่กันฉันพี่น้อง  มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานทุกอย่าง 
    
 
  
 
พื้นที่หมู่บ้าน
 
         พื้นที่ทั้งหมด 1,162 ไร่                                                              
  ที่ดินทำกิน 791 ไร่  
  ที่อยู่อาศัย 102 ไร่  
  ที่ทำการเกษตร 269 ไร่  
            
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร   
 
           จำนวนครัวเรือน 113 ไร่                                                                        
   ประชากรชาย 287 ไร่  
   ประชากรหญิง 290 ไร่  
   รวม 577 ไร่  
                  
 
         
หน่วยบริการในชุมชน 
 
โรงสีขนาดเล็ก - แห่ง
ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง
ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) - แห่ง
ร้านขายของชำในชุมชน 3 แห่ง
โรงเตาเผาอิฐแดง - แห่ง
ธนาคารข้าว 1 แห่ง
วัดพระกลางทุ่ง 1 แห่ง
ศาลาประชาคม 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
 
 
 
ข้อมูลกลุ่ม / องค์กร 
 
กองหมู่บ้านพระกลางท่า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25....
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประหมู่บ้าน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25....
กลุ่มเกษตรพืชสวน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
กลุ่มสตรีแม่บ้านพระกลางท่า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้าพระกลางท่า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
กลุ่มเลี้ยงกุ้งกบในบ่อดิน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มเลี้ยงโค  กระบือพระกลางท่า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
กลุ่มปุ่ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549
กลุ่มฉางข้าวพระกลางท่า จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546
 
 
 
แหล่งน้ำ / ภาชนะเก็บน้ำ
 
แหล่งน้ำ แม่น้ำโขง 1 สาย
คลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า 2 สาย
บ่อตอกน้ำบาดาล 15 บ่อ
สระน้ำใช้เลี้ยงปลา 20 บ่อ
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 4 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ขนาด 6 ลบ.ม. - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.99 - แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน  ขนาด  20  ลบ.ม - แห่ง
ประปาหมู่บ้าน - แห่ง
 
 
 
กลุ่มพลังมวลชน
 
อปพร. 4 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ 10 คน
ประชาคมหมู่บ้าน 10 คน
 
 

ข้อมูลรายชื่อผู้นำฝ่ายปกครอง
 
1 นายเพชรราช สำเภา ปี 2475-2481
2 นายเฮ้า  ศิริวงศ์ ปี 2481-2487
3 นายลี  พิณราช ปี2487-2493
4 นายลี มหาโคตร ปี 2493-2507
5 นายพร  แสนเวียน ปี 2507-2515
6 นายพร  มหาโคตร ปี 2515-2521
7 นายนุ่ม ถาวร ปี 2521-2534
8 นายหวัน แสงครุฑ ปี 2534-2538
9 นายชูวิทย์ ศิริวงษ์ ปี 2538-2543
10 นายชาลี สุภารัตน์ ปี 2543-2547
11 นายไพรัตน์ อรรคศรีวร ปี 2547-2552
12
13
นายศุภกิจ
นายวงค์วริศน์
ถาวร
อรรคศรีวร
ปี 2552-2559
ปี 2559-ปัจจุบัน
 
 
  

 ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
    
                                พ.ศ. 2544 - 2548
                                               1.   นายสหราช          อรรคศรีวร
                                               2.   นายบรรเจิด         เสนจันทฒิไชย 
                                 พ.ศ. 2548 - 2552
                                               1.  นายสหราช           อรรคศรีวร
                                               2.  นายบัวศรี              นิตชิน
                                  พ.ศ. 2552 - 2556
                                               1.  นายสหราช            อรรคศรีวร                   ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายก อบต.
                                               2.  นายบัวศรี               นิตชิน
                        
                                  พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
                                               1.  นายไพรัช              อรรคศรีวร                    
                                               2.  นายบัวศรี               นิตชิน

 
เส้นทางคมนาคม

มีถนนชยางกูร  สาย  212  ธาตุพนม  -  นครพนม  ผ่านหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก  ถนนภายในหมู่บ้าน  90 %  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 


 
ประเพณีวัฒนธรรม

          บุญมหาชาติ....จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปี  มีการแห่ผเวด  เทศน์มหาชาติ  จุดบั้งไฟ  และการละเล่นพื้นบ้าน  บางปีอาจจัดพร้อมกับงานประเพณีสงกรานต์  เพราะญาติมิตร  ลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดจะมารวมกันในวันสงกรานต์
          บุญกองข้าว....จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม - มกราคมของทุกปี  เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นจากฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) แล้ว  ต้องทำขวัญข้าว  คือการนำข้าวที่ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนบริจาคมากองรวมกัน แล้วนิมนต์พระมาทำพิธีทางพุทธศาสนา  เช่น เจริญพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตร เป็นต้น

 
 
สถานที่สำคัญ / สถานที่ท่องเที่ยว  

           วัดพระกลางท่า...อยู่ติดกับถนนชยางกูร  สายอำเภอธาตุพนม - จังหวัดนครพนม  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  และเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านพระกลางท่า  บ้านพระกลางใต้  และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  และอยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งสามารถเป็นที่พักผ่อนและชมวิวสองฟากฝั่ง
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระกลางท่า... ตั้งอยู่ในวันพระกลางท่า  อบต.พระกลางทุ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมพัฒนาชุมชน  มีครูประจำศูนย์ 4 คน และมีเด็กนักเรียนประมาณ 80 คน รับเด็กอายุ 3-5 ขวบ จากในชุมชนและชุมชนตำบลใกล้เคียง ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้รับรางวัลหลายรางวัลในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งมีหลายหน่วยงานมาดูงานมิได้ขาดในแต่ละปี 
           หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน... ตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านพระกลางท่า หมู่ 2  ถนนเส้นเลียบฝั่งแม่น้ำโขง  ใช้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและอื่น ๆ  
           ศาลาชมโขง... ตั้งอยู่ริมเขื่อนกั้นตลิ่งพัง  ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในยามเย็นบรรยากาศแม่น้ำโขงจะสวยงามมาก  ซึ่งจุดนี้ตรงกับหาดทรายทองที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลพระกลางทุ่ง  ซึ่งศาลานี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งให้จัดสร้างในปีงบประมาณ 2552 
           ศาลาประชาคม... ศาลาประชาคมบ้านพระกลางท่า หมู่ 2  เป็นที่ประชุมชาวบ้านในการปรึกษาหารือกิจการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง   และจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของคนในชุมชน ตั้งอยู่ถนนสายริมฝั่งแม่น้ำโขง
           อิฐมอญชั้นดี... อิฐมอญ  หรืออิฐแดงที่เราไปใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ซึ่งในตำบลพระกลางทุ่งมีเตาเผาอิฐอยู่ 6 เตาด้วยกัน ซึ่งการทำอิฐมอญนี้ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  แม้กระทั่งในการบูรณะองค์พระธาตุพนมเมื่อ ปี พ.ศ.2518 ก็ได้นำอิฐมอญจากตำบลพระกลางทุ่งนี้ไปก่อสร้างองค์พระธาตุพนม
           โรงกรองน้ำ  กาประปาส่วนภูมิภาค... ในพื้นที่บ้านพระกลางท่ามีโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งทำให้พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงได้ใช้น้ำจากจุดนี้  ทำให้ไม่มีปัญหาในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค  ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายการให้บริการชุมชนในตำบลพระกลางทุ่งส่วนใหญ่เกือบครบทุกหมู่บ้านแล้วกลุ่มอาชีพ
  กลุ่มสตรีบ้านพระกลางท่า...
             ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชน  จัดตั้งกลุ่มสตรีขึ้นในหมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชนรวมถึงการฝึกให้สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และสุจริต  จัดให้มีร้านค้าสาธิตในชุมชน  ตั้งอยู่ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำโขง
 
  
 
 
 
การประกอบอาชีพ
   เลี้ยงสัตว์ 
              การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมที่เกษตรกรทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เช่นการเลี้ยงโคเพื่อการค้าขาย  ไม่ใช่เพื่อการทำนาเหมือนแต่ก่อน  การเลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  สุกรไว้กินเป็นอาหารและขายบ้างหากมีมากพอ  และราฎษรยังได้รวมกลุ่ม  เช่นกลุ่มเลี้ยงโค  ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม  เพื่อมาจัดซื้อ โคแม่พันธ์และโคเนื้อให้สมาชิกเลี้ยงและหมุนเวียนเงินภายในกลุ่ม โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  
 
 
   การเลี้ยงปลา 
             การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริม ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไว้ขาย และกินเอง มีปลาหลายชนิดด้วยกันที่ราษฎรได้เลี้ยง คือ ปลาดุก  ปลานิล  ปลาตะเพียน เป็นต้น และยังได้รวมกลุ่มเพื่อหาทุนมาดำเนินการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามความ ต้องการของตลาด
 
 
 
  เกษตรกรรม...
              โดยพื้นฐานทางอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านพระกลางท่าจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  และคนในชุมชนยังได้จัดตั้งกลุ่มในชุมชน  เพื่อรวมตัวกันประกอบอาชีพ  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวม 
 
  
  การปลูกพืชระยะสั้น...
              ประชาชนที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงจะทำการปลูกพืชระยะสั้นในช่วงที่น้ำโขงลดระดับลง  ทรายจะตกตะกอนตามริมฝั่งแม่น้ำโขงทำให้มีพื้นที่ในการปลูกพืชผักสวนระยะสั้น  พืชที่ปลูกเช่น  ผักคะน้า ผักกาด กล่ำปลี  หอม กระเทียม มันเทศ  มันแกว และพืชผักอื่น ๆ หากเหลือจากการบริโภคแล้วก็นำไปขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
 
 
 
ค้าขาย...
              ราษฏรส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพค้าขาย  เช่น  ขายของชำในหมู่บ

  ศาลาชมโขง... ตั้งอยู่ริมเขื่อนกั้นตลิ่งพัง  ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในยามเย็นบรรยากาศแม่น้ำโขงจะสวยงามมาก  ซึ่งจุดนี้ตรงกับหาดทรายทองที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลพระกลางทุ่ง  ซึ่งศาลานี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งให้จัดสร้างในปีงบประมาณ 2552