ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลปลาปาก

อบต.ปลาปาก
อบต.หนองฮี
อบต.กุตาไก้
อบต.โคกสว่าง
อบต.โคกสูง
อบต.มหาชัย
อบต.นามะเขือ
อบต.หนองเทาใหญ่
อบต.
 

 

 
 
อำเภอท่าอุเทน
เทศบาลตำบลท่าอุเทน
อบต.ท่าอุเทน
อบต.โนนตาล
อบต.ท่าจำปา
อบต.ไชยบุรี
อบต.พนอม
อบต.พะทาย
อบต.เวินพระบาท
อบต.รามราช
อบต.หนองเทา
 

 

 
 
เทศบาลตำบลบ้านแพง
อบต.บ้านแพง
อบต.ไผ่ล้อม
อบต.โพนทอง
อบต.หนองแวง
อบต.นางัว
อบต.นาเข
 
 
 
 

 

 
อำเภอเรณูนคร
อำเภอนาแก
เทศบาลตำบลนาแก
เทศบาลตำบลพระซอง
อบต.นาแก
อบต.หนองสังข์
อบต.นาคู่
อบต.พิมาน
อบต.พุ่มแก
อบต.ก้านเหลือง
อบต.หนองบ่อ
อบต.นาเลียง
อบต.บ้านแก้ง

คำพี้

อบต.ศรีชมพู
 
 

 

 
 
อำเภอศรีสงคราม
อำเภอนาหว้า
อำเภอโพนสวรรค์
เทศบาลตำบลโพนสวรรค์
อบต.โพนสวรรค์
อบต.นาหัวบ่อ
อบต.นาขมิ้น
อบต.โพนบก
อบต.บ้านค้อ
อบต.โพนจาน
อบต.นาใน
 
 
 

 

 
อำเภอนาทม
เทศบาลตำบลนาทม
อบต.นาทม
อบต.หนองซน
อบต.ดอนเตย
 
 
 
 
 
 
 

 

อำเภอวังยาง
เทศบาลตำบลวังยาง
อบต.วังยาง
อบต.โคกสี
อบต.ยอดชาด
อบต.หนองโพธิ์
 
 
 
 
 
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051